Przedszkolne świąteczne dekoracje

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwonak na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w Gminie Czerwonak zostanie przeprowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.
Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

I. Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Dzieci kontynuujące edukację.
Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Deklaracja ma formę pisemną i jej wzór określa publiczne przedszkole/szkoła podstawowa.

2. Dzieci zapisywane po raz pierwszy.
Rodzice zapisując dziecko do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy zrobią to w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.gminaczerwonak.przedszkola.vnabor.pl Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub każdej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w najbardziej preferowanym przedszkolu lub szkole podstawowej.
Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego wniosku do przedszkola lub w szkole podstawowej pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

3. Dzieci zmieniające przedszkole.
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanych przez siebie jako pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.
Aby dziecko zostało przyjęte rodzice składają, w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

II. Harmonogram rekrutacji

Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Data rozpoczęcia Data zakończenia
Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 25.02.2016 godz.8.00 03.03.2016 godz.15.00
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 10.03.2016 godz.8.00 25.03.2016 godz.15.00
2. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 10.03.2016 godz.8.00 31.03.2016 godz.15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 22.04.2016 godz.8.00
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 22.04.2016 godz.8.00 02.05.2016 godz.15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 05.05.2016 godz.8.00
Czynności w postępowaniu uzupełniającym
6. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 09.05.2016 godz.8.00 13.05.2016 godz.15.00
7. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 09.05.2016 godz. 8.00 18.05.2016 godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 01.06.2016 godz.8.00
9. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 01.06.2016 godz.8.00 06.06.2016 godz.15.00
10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 08.06.2016 godz.15.00

III. Kryteria naboru do gminnych przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017.
Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Czerwonak. Pierwszeństwo mają dzieci: 6-letnie, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe:
1. wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci ) – 100 pkt
2. niepełnosprawność kandydata – 100 pkt
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt
4. niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt
oraz kryteria określone w UCHWALE NR 38/V/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.:
8. pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej – 9 pkt
9. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 6 pkt
10. rodziny objęte opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 pkt
11. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 pkt

IV. Pozostałe postanowienia
1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna, łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie losowanie, przeprowadzone w systemie elektronicznym.
2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.
3. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.
4. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.