Pszczółki

    

                       ZAŁOŻENIA             DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

                                               NA MIESIĄC STYCZEŃ 2017R.

 

TEMATY TYGODNIOWE

 

 1. W ŚWIECIE BAŚNI.
 2. DOKARMIAMY PTAKI.
 3. MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK.
 4. ZIMOWE ZABAWY.

ZADANIA:

 • rozwijanie mowy;
 • dziecko odpowiada na pytania dotyczące opowiadania;
 • przeliczanie w zakresie czterech;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie pamięci słuchowej;
 • rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą;
 • stałe dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym;
 • kształtowanie uczuć wdzięczności, miłości, przywiązania i szacunku wobec członków rodziny;
 • określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami;
 • odczuwanie radości ze sprawiania bliskim drobnych przyjemności;
 • poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy;
 • poznanie właściwości śniegu w czasie zabaw w ogrodzie.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016

 

TEMATY TYGODNIOWE

 

 1. ZIMA BIAŁA.
 2. ULUBIONE ZABAWY I ZABAWKI.
 3. ŚWIĘTA TUŻ – TUŻ.

 

ZADANIA:

 • rozwijanie mowy;
 • dziecko odpowiada na pytania dotyczące opowiadania;
 • utrwalanie nazw wybranych kolorów;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych – spotkanie z Mikołajem;
 • poznawanie zwyczajów mikołajkowych;
 • obserwowanie przyrody zimą i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami – zmiana krajobrazu pod wpływem opadów śniegu;
 • określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy;
 • rozumienie konieczności zabezpieczania się przed śniegiem i mrozem;
 • obserwowanie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia;
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia;
 • wspólne z dorosłymi ubieranie choinki, wykonywanie prostych ozdób choinkowych, słuchanie kolęd.

 

 

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

LISTOPAD  2016

TEMATY TYGODNIOWE

 1. DOMY I DOMKI.
 2. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE.
 3. A DESZCZ PADA I PADA…
 4. DBAMY O ZDROWIE.

ZADANIA:

 • interesowanie się historią swojego miasta (wsi). Słuchanie legend i opowieści związanych z jego powstaniem i tradycjami;
 • nabywanie większej świadomości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska, stolica Polski to Warszawa;
 • zapoznanie z symbolami narodowymi i herbem Warszawy;
 • budzenie przywiązania do domu rodzinnego oraz szacunku dla członków rodziny;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji;
 • zapoznanie się z urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się w przedszkolnej kuchni;
 • dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
 • rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;
 • określanie zmian zachodzących późną jesienią – ochłodzenie, częste opady, silny wiatr, krótkie dni, brak liści na drzewach.

             

  ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

                                                            PAŹDZIERNIK  2016 

 

TEMATY TYGODNIOWE

 1. JESIEŃ W SADZIE.
 2. KOLOROWE WARZYWA.
 3. NASZE RODZINY.
 4. DOMOWI ULUBIEŃCY.

 

Praca wychowawczo – dydaktyczna opracowana zgodnie z Przewodnikiem metodycznym „Kolorowy start” autorstwa Wiesławy Żaby – Żabińskiej.

ZADANIA:

 • rozwijanie mowy;
 • porównywanie liczebności zbiorów;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia prostych kolekcji;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozróżnianie kontrastów dynamicznych – cicho, głośno;
 • rozwijanie myślenia;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • okazywanie szacunku i przynależności do własnej rodziny;
 • zachęcanie dzieci do wspólnych występów;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 • rozwijanie szacunku do zwierząt;
 • poznawanie sposobów opieki nad zwierzętami.

 

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA m-c  WRZESIEŃ 2016

 

 • rozwijanie mowy;
 • zapoznanie z kącikami zainteresowań, omówienie sposobu korzystania z nich;
 • ustalenie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw (w sali i ogrodzie);
 • integracja grupy przedszkolnej jako wspólnoty, doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
 • rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie;
 • rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • rozpoznawanie wizytówek oraz określanie ich przeznaczenia;
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów;
 • zachęcanie do samodzielnego rozbierania się i ubierania;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu na drodze;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • umuzykalnianie dzieci.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

KWIECIEŃ 2016

 

 

NADCHODZI WIELKANOC

– poznajemy polskie zwyczaje wielkanocne

– poprawne używanie końcówek LI, ŁY

– poznanie graficznego obrazu głoski J,j

-różnicowanie według trzech wielkości

– określanie warunków niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin

– wprowadzenie w świat wartości takich jak szacunek, tradycja, wspólnota, pamięć

– budowanie tożsamości dziecka jako członka większej grupy o podobnej kulturze i tradycji

– doskonalenie sprawności manualnej poprzez kreślenie wzorów

– wdrażanie do rozwiązywania zadań tekstowych na dodawania i odejmowanie z prezentacją zapisu

 

DBAMY O ZDROWIE

-kształtowanie postawy prozdrowotnej m. in. poprzez poznawanie zasad zdrowego stylu życia i wdrażanie do zdrowych nawyków

– pokonywanie lęku przed koniecznymi zabiegami dentystycznymi

– odwzorowywanie układu barw na wzorze o innym rozmiarze

– rozwijanie pamięci słuchowej

– doskonalenie wymowy głoski „sz”

– wzbogacenie słownictwa o związki frazeologiczne związane ze zdrowiem (zapaść na zdrowiu, tryskać zdrowiem)

– poznajemy produkty zawierające witaminy A,B,C,D

 

SEGREGUJEMY ODPADY

– rozwijanie równowagi, ogólnej sprawności fizycznej, swobodne prowadzenie linii do celu, rozróżnianie wartości rytmicznych

– poznanie graficznego obrazu wyrazów związanych z ekologią

– rozumienie określeń: przyroda, segregacja odpadów, torba ekologiczna

– rozumienie zjawisk przyrodniczych i procesów technologicznych (recykling)

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania na przykładzie segregowania odpadów

 

WIOSNA W OGRÓDKU

– nabywanie umiejętności pielęgnowania roślin

– poznanie graficznego obrazu głoski Ł, ł

– wyszukiwanie głosek na początku i na końcu wyrazów

– porównywanie ilustracji przedstawiających gąsienice i dżdżownice

– budowanie wypowiedzi z użyciem określeń: najpierw, potem później, na końcu

– rozwijanie logicznego myślenia poprzez dobieranie wyrazów przeciwstawnych

 

ZAŁOŻENIA  DYDAKTYCZNO-WYCH0WAWCZE

MARZEC 2016

Praca wychowawczo – dydaktyczna opracowana zgodnie z Przewodnikiem metodycznym „Przygoda z uśmiechem” autorstwa Bożeny Godzimirskiej.

 1. Pojazdy na lądzie, wodzie i w powietrzu.
 2. Przedwiośnie.
 3. Wiosna, wiosenka.
 4. Zwierzęta na wiejskim podwórku.

ZADANIA:

 • Wprowadzenie wartości typu: odwaga, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, solidarność.
 • Kształtowanie do prawidłowych zachowań w sytuacjach wyjątkowych (pożar, wypadek)
 • NUMERY ALARMOWE 997,998,999,112.
 • Poznanie graficznego obrazu głoski t (liter t,T) oraz wyrazów i fraz np. tramwaj, dwa tramwaje, nazwy planet.
 • Szukanie rymów, odszukiwanie głoski t na końcu wyrazów.
 • Nauka argumentowania (za i przeciw)
 • Rozwijanie pewności siebie poprzez bycie przewodnikiem w grupie.
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej.
 • Poznanie graficznego obrazu głoski c (liter c,C).
 • Odczytywanie i interpretowanie symboli graficznych.
 • Poznanie kwiatów chronionych (sasanka, przebiśnieg), budowy owocu, kwiatu.
 • Rozumienie następstw pór roku i zmian w przyrodzie.
 • Poznanie graficznego obrazu głoski p (liter p,P)
 • Poszerzenie słownictwa o nazwy drzew, kolorów, ptaków.
 • Rozumienie homonimów (pączki, klucz, kotki).
 • Rozwijanie określeń długi, krótki, niski, wysoki, więcej, mniej.
 • Grupowanie według długości.
 • Wprowadzenie liczebników porządkowych.
 • Poznanie graficznego obrazu głosek k,y (liter k,K,y,Y).
 • Wprowadzenie wyrazów dźwiękonaśladowczych.
 • Wykorzystywanie określeń na górze, na dole, z prawej, z lewej.
 • Pomiar objętości płynu.
 • Porównywanie liczebności zbiorów z wykorzystaniem pojęć więcej-o ile?, mniej-o ile?

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze
LUTY 2016
• Czas na bal!
• Urządzenia techniczne
• W krainie śniegu i lodu
• Cztery żywioły

Integralny ośrodek tematyczny: CZAS NA BAL!
Cele ogólne:
o Poznanie tradycji związanej z organizowaniem balów w karnawale.
o Doskonalenie mowy w czasie wypowiedzi na różne tematy związane z przeżyciami i zdarzeniami.
o Wykonywanie prac plastycznych przeznaczonych do dekoracji sali.

Integralny ośrodek tematyczny: URZĄDZENIA TECHNICZNE
Cele ogólne:
o Poznawanie działania i sposobów wykorzystywania urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym.
o Dowiadywanie się o różnych źródłach energii, poznawanie sposobów jej wykorzystywania.
o Rozumienie, że prąd elektryczny jest niebezpieczny.

Integralny ośrodek tematyczny: W KRAINIE ŚNIEGU I LODU
Cele ogólne:
o Poznanie podstawowych cechy klimatu polarnego.
o Poznanie mieszkańców krainy polarnej: Innuitów oraz zwierząt żyjących w klimacie polarnym.

Integralny ośrodek tematyczny: CZTERY ŻYWIOŁY
Cele ogólne:
o Poznanie korzyści oraz zagrożeń związanych z czterema żywiołami
o Poznanie roślin zwanych pirofitami.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
GRUPA 5 – LATKÓW –  STYCZEŃ   2016

TEMATY TYGODNIOWE
1. WITAMY NOWY ROK.
2. ZIMĄ POMAGAMY ZWIERZĘTOM.
3. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA.
4. ZIMOWE ZABAWY.

Praca wychowawczo – dydaktyczna opracowana zgodnie z Przewodnikiem metodycznym „Przygoda z uśmiechem” autorstwa Bożeny Godzimirskiej.

ZADANIA:
• poznanie przeznaczenia i rodzajów zegarów i czasomierzy oraz pracy zegarmistrza;
• uświadamianie następstwa pór roku, miesięcy;
• zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmianą pory roku;
• rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą;
• stałe dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym;
• poznawanie pracy leśniczego i jej znaczenia;
• kształtowanie uczuć wdzięczności, miłości, przywiązania i szacunku wobec członków rodziny;
• określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami;
• odczuwanie radości ze sprawiania bliskim drobnych przyjemności;
• poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;
• zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy;
• poznanie właściwości śniegu w czasie zabaw w ogrodzie.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
GRUDZIEŃ GRUPA 5 – LATKÓW

TEMATY TYGODNIOWE
1. CZEKAMY NA MIKOŁAJA.
2. KRAWCOWA.
3. CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA.
4. JUŻ ZIMA.

Praca wychowawczo – dydaktyczna opracowana zgodnie z Przewodnikiem metodycznym „Przygoda z uśmiechem” autorstwa Bożeny Godzimirskiej.

ZADANIA:
• wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych – spotkanie z Mikołajem;
• poznawanie zwyczajów mikołajkowych;
• zapoznanie z pracą krawcowej. Poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu;
• rozumienie znaczenia użyteczności pracy krawcowej;
• obserwowanie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia;
• zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia;
• wspólne z dorosłymi ubieranie choinki, wykonywanie prostych ozdób choinkowych, słuchanie kolęd;
• obserwowanie przyrody zimą i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami – zmiana krajobrazu pod wpływem opadów śniegu;
• określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy;
• rozumienie konieczności zabezpieczania się przed śniegiem i mrozem.

 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
LISTOPAD GRUPA 5 – LATKÓW

TEMATY TYGODNIOWE
1. WIEJE I PADA.
2. MÓJ KRAJ.
3. WSZYSCY MAJĄ DOMY.
4. ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY.

Praca wychowawczo – dydaktyczna opracowana zgodnie z Przewodnikiem metodycznym „Przygoda z uśmiechem” autorstwa Bożeny Godzimirskiej.

ZADANIA:
• dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
• rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;
• interesowanie się historią swojego miasta (wsi). Słuchanie legend i opowieści związanych z jego powstaniem i tradycjami;
• nabywanie większej świadomości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska, stolica Polski to Warszawa;
• zapoznanie z symbolami narodowymi i herbem Warszawy;
• budzenie przywiązania do domu rodzinnego oraz szacunku dla członków rodziny;
• zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji;
• poznanie domów zwierząt – miejsc, w których czują się bezpiecznie;
• zapoznanie się, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy (gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy);
• określanie zmian zachodzących późną jesienią – ochłodzenie, częste opady, silny wiatr, krótkie dni, brak liści na drzewach.

 

PLAN PRACY  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

PAŹDZIERNIK GRUPA 5 – LATKÓW

 

TEMATY TYGODNIOWE

 1. JESIEŃ DAJE NAM OWOCE.
 2. JESIEŃ DAJE NAM WARZYWA.
 3. JESIEŃ W PARKU.
 4. JESIEŃ W LESIE.

 

Praca wychowawczo – dydaktyczna opracowana zgodnie z Przewodnikiem metodycznym „Przygoda z uśmiechem” autorstwa Bożeny Godzimirskiej.

ZADANIA:

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian
  z aktualną porą roku;
 • poznawanie darów jesieni. Rozróżnianie i nazywanie owoców rosnących w Polsce;
 • poznawanie sposobów spożywania owoców w postaci surowej (np. szaszłyki owocowe) i przetworzonej (np. jabłka duszone, dżem);
 • poznawanie owoców egzotycznych;
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią – zmiana koloru i opadanie liści;
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców;
 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią;
 • zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym – las;
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej o roślinach i zwierzętach leśnych.
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian
  z aktualną porą roku;
 • rozpoznawanie i podawanie nazw warzyw;
 • zachęcanie do zjadania surowych warzyw – źródła witamin;

PLAN PRACY  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ GRUPA 5 – LATKÓW

 

TEMATY TYGODNIOWE

 1. W PRZEDSZKOLU.
 2. MOJA GRUPA.
 3. MINĘŁY WAKACJE.
 4. RUCH DROGOWY.

 

Praca wychowawczo – dydaktyczna opracowana zgodnie z Przewodnikiem metodycznym „Przygoda z uśmiechem” autorstwa Bożeny Godzimirskiej.

ZADANIA:

 • rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie;
 • dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu;
 • ustalenie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw (w sali i ogrodzie);
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni;
 • dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu na drodze;
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania;
 • umuzykalnianie dzieci.
 • integracja grupy przedszkolnej jako wspólnoty, doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
 • rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie;
 • rozumienie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw (w sali i ogrodzie);
 • poznawanie regionów Polski w sposób bezpośredni (wyjazdy z rodziną), a także pośrednio poprzez oglądanie widokówek, ilustracji;
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych środowiskach przyrodniczych;
 • poznawanie zasad ruchu drogowego dla pieszych oraz przestrzeganie tych zasad;
 • poznawanie znaczenia wybranych znaków drogowych;

PLAN PRACY  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

CZERWIEC GRUPA 4, 5 – LATKÓW

 

TEMATY TYGODNIOWE

 1. DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA.
 2. MOJE PODWÓRKO.
 3. WKRÓTCE WAKACJE.
 4. CZAS WYPOCZYNKU.

 

Praca wychowawczo – dydaktyczna opracowana zgodnie z Przewodnikiem metodycznym „Odkrywam siebie. Szkoła tuż – tuż” autorstwa Małgorzaty Skrobacz i Wiesławy Żaby – Żabińskiej.

ZADANIA:

 • rozwijanie mowy;
 • budzenie zainteresowania własnym świętem;
 • wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci;
 • wykorzystanie w pracy różnorodnych materiałów;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu;
 • wyrabianie u dzieci prawidłowego stosunku względem innych;
 • poznawanie właściwości fizycznych powietrza;
 • zapoznanie z etapami rozwojowymi pszczoły;
 • zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji;
 • uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem;
 • zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek;
 • prezentowanie własnych umiejętności.

Założenia dydaktyczno- wychowawcze  MAJ

 

POZNAJEMY PRZYRODĘ-WIOSNA

POZNAJEMY PRZYRODĘ-LATO

NASZA MIEJSCOWOŚĆ, NASZ REGION

NASZE RODZINY

 

 • poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się i odżywiania
 • wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
 • poznawanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek
 • określanie znaczenia barwy ochronnej
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór
 • podawanie informacji jak ma na imię tata, mama
 • podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, opiekunowie
 • opisywanie wyglądu rodziców
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodzin

 

 1. Nowinki z wiejskiego podwórka.
 2. Wiosna na łące.
 3. Poznajemy różne zawody.
 4. Nasi kochani rodzice.

 

 

 • Jakie zwierzęta spotykamy na wiejskim podwórku?
 • Głosy zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Rodzice i ich dzieci.
 • Skąd to mamy?
 • Upodobania zwierząt.
 • Jak to było z żabką?
 • W owadziej rodzinie.
 • Gąsienica-tajemnica.
 • W krainie motyli.
 • Barwa ochronna.
 • Dla wspólnego dobra.
 • W pracowni krawieckiej.
 • U ogrodnika.
 • Skąd się bierze chleb?
 • Kim będziemy w przyszłości.
 • Jacy są nasi rodzice?
 • Nasze zabawy z rodzicami.
 • Jakie są nasze mamy?
 • Jaki jest mój tata?